Een dag in de middenbouw

In de middenbouw (groepen 3-4-5) ligt de nadruk op het aanleren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en spellen.

In groep 3 wordt een groot deel van de dag besteed aan het leren lezen. Tijdens de leesles, die ongeveer een uur duurt, wisselen diverse activiteiten elkaar af. Letters lezen, woordjes lezen, oefeningen maken in een werkschrift, klassikaal en individueel hardop lezen uit een leesboekje en leren spellen. Bij het rekenen wordt aandacht besteed aan de getallenrij, splitsen van getallen tot 10, rekensommen tot 20 en het begin van klokkijken.                     

In de groepen 4 en 5 worden deze basisvaardigheden verder uitgebreid. Van sommen tot 100 naar sommen tot 1000, de tafels, klokkijken analoog en digitaal en zelfs al delen. De leerkracht heeft een leidende en sturende rol in het aanleren van deze vaardigheden. Zij leert de kinderen aan hoe zij de sommen moeten uitrekenen. We leren daarbij eerst aan hoe "kale" sommen worden opgelost (3 x 5) en daarna leren de leerlingen deze sommen toepassen in een verhaaltje. Tijdens de lessen worden de leerlingen steeds actief betrokken door mee te schrijven (op wisbordjes) en steeds het begrip te controleren. 

Bij spelling leren we de leerlingen stapsgewijs spellingregels aan die zij kunnen toepassen op het schrijven van de woorden. Deze spellingregels worden er ouderwets "ingestampt". Elke dag wordt een kort dictee van 5 woorden en een zin gegeven waarmee deze regels steeds moeten worden toegepast. 

Onze taalmethode werkt vanuit thema's. Bij elk thema staan een aantal woorden centraal. De woordenschat wordt hiermee systematisch uitegebreid en de betekenis van deze woorden wordt aan het einde van elk thema getoetst. In onze taalmethode is veel aandacht voor tekstbegrip. We maken voor begrijpend lezen ook gebruik van de teksten van Nieuwsbegrip en maken onze eigen lessen waarbij we de techniek van "Close Reading" toepassen. 

Gedurende de schooldag staat het technisch lezen ook op de planning. Elke dag is er tijd voor "stillezen" en daarnaast zijn er momenten waarop er met de hele klas hardop wordt gelezen om zo de technische leesvaardigheid verder uit te breiden. 

Andere vakken die in de middenbouw op het programma staan zijn: Gym (2x per week), creatieve vorming, wereldoriëntatie, Kanjertraining, burgerschap en  muziek.