De Klarinet: Gewoon Goed Onderwijs

 

Missie

De Klarinet wil een school zijn waar kinderen met veel plezier naar toe gaan, waar gewerkt wordt aan basisvaardigheden, kennis van de wereld en persoonsvorming en waar ieder kind zich veilig, gezien en gehoord voelt. Een school waar de kinderen, ouders én het team vanuit verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid samen werken aan de toekomst van onze leerlingen. 

Visie

 1.       Basisvaardigheden voorop! Rekenen, Lezen en Spellen en kennis van de wereld voor nu en later.  

2.       Het onderwijs aan kleuters is de basis voor een succesvol verloop van de basisschool.

3.       Wij bieden kwalitatief goed onderwijs  waarbij we als team streven om het elke dag een beetje beter te doen.  

4.       Wij geven klassikaal onderwijs waarbinnen ruimte is voor differentiatie.   

5.       Wij maken van onze leerlingen ook waardevolle wereldburgers, door te werken aan Persoonlijkheidsvorming, Sociale vaardigheden en Maatschappelijke betrokkenheid. 

6.       Wij willen de leergierigheid van de leerlingen stimuleren, door hen te laten ervaren dat leren en ontwikkelen veel plezier en voldoening kan geven.  

7.       Ouders zijn partners in de schoolperiode van het kind. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. We streven naar een open communicatie in de driehoek leerling, ouder, school.  

8.       Leerkrachten zijn de professionals. Zij handelen vanuit kennis en vaardigheden en zorgen dat de leerlingen datgene aangeboden krijgen wat nodig is om stappen te zetten in hun ontwikkeling.  Dit handelen is voorspelbaar binnen een veilige en geborgen omgeving.  

9.       Leerlingen zijn individuen zijn met elk hun eigenheid en interesses, daarnaast moeten ze ook leren functioneren binnen een groep, en onderdeel van de groep.   Deze groep moet voor alle leerlingen een veilige basis zijn en dan komt ook de ontwikkeling tot stand.  Zij hebben hiervoor de hulp ondersteuning en feedback van volwassenen nodig.  

10.   Iedereen op school is verantwoordelijk en neemt ook verantwoording voor zijn deel binnen het onderwijsproces (leerling, leerkracht, overige medewerkers, ouders).  

Visie op leren 

De Klarinet is een school waar geleerd wordt en waar met veel plezier onderwijs wordt verzorgd. Het team wil kinderen de kans geven om optimaal tot leren te komen. Het is belangrijk dat kinderen goed leren rekenen, lezen en schrijven en veel tijd kunnen besteden aan deze basisvaardigheden. Het is een vanzelfsprekendheid dat leerkrachten kinderen uitdagen om te leren en dat men werkt met doorgaande lijnen in het onderwijs. Het team bereidt samen lessen voor, gaat op bezoek bij elkaar in de groep en kijkt kritisch naar het onderwijsaanbod. 

Visie op lesgeven  

De leerkracht doet er toe! Deze is de spil die zorgt dat het in de groep gesmeerd loopt. De leerkracht zorgt voor een goede planning en zorgt er voor dat elk kind krijgt wat hij/zij nodig heeft.  De leerkracht zorgt dat de leeromgeving zodanig wordt ingericht dat leerlingen worden uitgedaagd, geprikkeld en gestimuleerd om te willen leren.  

We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Belangrijke persoonlijke eigenschappen van een leerkracht zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. 

Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Meer weten? Lees dan verder in onze schoolgids