Sociale Veiligheid

Bij ons staat voorop dat elk kind zich veilig voelt. We doen er daarom alles aan om alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoel adequate maatregelen te treffen om escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Hoe wij vormgeven aan de sociale veiligheid bij ons op school komt voort uit het veiligheidsplan van Sophia Scholen. In dit veiligheidsplan is duidelijk omschreven welk sociaal veiligheidsbeleid geldt binnen de stichting waar wij onderdeel van uitmaken. Onderscheid wordt gemaakt tussen de fysieke en sociale veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit.  

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. 

Op De Klarinet vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Klik hiernaast op de afbeelding om dit interactieve PDF te openen.

Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er zijn ook een aantal school-specifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven.

Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school

Als er sprake is van een sociaal-onveilige situatie op school kunt u terecht bij: De groepsleerkracht, maar u kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de directeur.

 Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Vanuit PBS (Positive Behaviour Support) stimuleren wij positief gedrag en stellen wij wekelijks een van de gedragsregels centraal.  

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

·         ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;

·         ‘Kanjertraining’ lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.

·         Het signaleringsinstrument ‘KanVas’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt

·         Het SENSOA vlaggensysteem voor omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag;

Wij hebben op school een aanbod voor sociaal- emotionele vorming, hanteren een anti-pestbeleid en er is een anti-pest coördinator benoemd. Dit is Jorien Heemskerk.