Privacy (AVG)

Op de Klarinet, onderdeel van Sophia Scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de Sophia Scholen staat beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.   In de Privacy Verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in de Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van deze persoonsgegevens. We raden u aan de Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. De privacy Verklaring vindt u terug op de website van Sophia Scholen www.sophiascholen.nl Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met privacy@sophiascholen.nl

Voor het gebruik van beeldopnames (foto en video) vragen wij jaarlijks toestemming aan de ouders. Daarbij zijn er een aantal richtlijnen waar wij altijd rekening mee houden. Namen van leerlingen zijn nooit direct te herleiden, leerlingen staan er niet schaars gekleed op, leerlingen staan nooit helemaal afgebeeld en bij voorkeur wel in groepjes. Beeldopnames zijn voor de school wel belangrijk, omdat we deze kunnen gebruiken voor PR doeleinden en daarmee de school in een positief daglicht willen stellen. Mocht er onverhoopt een opname van uw kind gebruikt zijn op social media zonder uw toestemming, kunt u vragen om deze te verwijderen.

Voor leerdoeleinden (stages e.d.) en observaties wordt ook soms gebruik gemaakt van opnames. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. Ook hebben we gebruiken we persoonsgegevens voor de organisatie van ons onderwijs.  

Een aantal gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. Het kan hierbij ook gaan om relevante medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (Parnassys). Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de organisatie die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Als wettelijke verzorger heeft u het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor eventuele publicatie van beeldmateriaal wordt vooraf uw toestemming gevraagd. U heeft het recht om uw toestemming tussentijds aan te passen. 

Afspraken voor het maken en gebruiken van Foto- en filmopnames door derden

De school wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn voor kinderen, personeelsleden en ouders. Daarom gelden onderstaande afspraken m.b.t. fotograferen en filmen in- en rond de school: 

·        U vraagt altijd eerst toestemming aan een personeelslid voor het maken van foto's in de school. 

·        Foto's die u maakt en waar andere personen dan uw eigen kind op staan, worden uitsluitend vertoond in huiselijke kring.  

Dit geldt ook voor foto's die gemaakt worden tijdens excursies en schoolactiviteiten.