Verlofregeling

Verlof en verlofaanvragen

De school houdt zich aan de formeel voorgeschreven gedragslijn van het Regionaal Bureau Leerplicht. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. Deze regels zijn hieronder beschreven.

4-jarigen

Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. U kunt uw kind dus vrijhouden van school buiten de schoolvakanties. 

Voor de leekrachten is het wel fijn wanneer u de leerkracht hierover informeert, zodat zij weten waarom uw kind niet op school is. 

5-jarigen

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de schooldirecteur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Religieuze verplichtingen

Als richtlijn hiervoor geldt dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur te melden.

Vakantie

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden.

Het betreft in dit geval dan de enige vakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

  • In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie verderop) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
  • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
  • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen; 

Andere gewichtige omstandigheden

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • een verhuizing van het gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed -of aanverwanten;
  • ernstige ziekte van bloed -of aanverwanten; (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar)
  • overlijden van bloed -of aanverwanten;
  • viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum en een 12½-,25-,40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed– of aanverwanten; maximaal 1 schooldag.

 De volgende situaties zijn geen “gewichtige omstandigheden”:

·         familiebezoek in het buitenland;

·         vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding;

·         vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

·         eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte;

·         verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school of kunt u downloaden. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief belangrijke verklaringen (bijvoorbeeld een uitnodiging of werkgeversverklaring), in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van het regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.