Veilige School

Elke school moet een veilige school zijn voor alle kinderen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen en weten dat ze bij iemand terecht kunnen wanneer ze denken dat dit niet zo is. De wijze waarop wij de veiligheid van alle leerlingen willen waarborgen is beschreven in het Veiligheidsplan dat wij op alle Sophiascholen hebben. Het doel van dit plan is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 

In de praktijk moeten we hier natuurlijk uitvoering aan geven. Op de Klarinet hebben wij een aantal afpraken als basisregels voor de hele school. Hierdoor is duidelijk welk gedrag wij van de leerlingen verwachten. Verder wordt er in onze methode "de Kanjertrainig" en "Kriebels in je buik" gewerkt aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Wanneer het onverhoopt toch misgaat hebben wij een "anti-pestprotocol" en kunnen wij terugvallen op onze anti-perst coördinator.

 Voor dit beleid hebben wij het vignet "Gezonde school" ontvangen op de onderdelen "welbevinden en sociale veiligheid" en "relaties en seksualiteit".